Home

張庭晉醫生

註冊脊醫

新西蘭脊科醫學院學士
澳洲註冊脊醫
新西蘭註冊脊醫
香港註冊脊醫
香港脊醫學會會員

Ben Dyer醫生

註冊脊醫

英國脊科醫學院碩士(AECC Bournemouth U.K.)
香港註冊脊醫
英國註冊脊醫
香港脊醫學會會員

 

Siew Wei Chaw醫生

註冊脊醫

脊骨神經醫學 (榮譽 ) 理學士
香港,馬來西亞脊醫學會會員

香港,馬來西亞註冊脊醫

 

地址: 九龍尖沙咀加拿分道18號恆生尖沙咀大廈1108

電話: (+852) 2721 3999

電郵: info@tstcc.hk

星期一至齊六: 10am – 2pm, 3:30pm – 8pm

星期日及公眾假期休息